uvod Svoma s.r.o
     
 

Činnosť firmy

 
  Hlavné činnosti  
     
 
1.  

Bytová výstavba

    Výstavba rodinných domov
    Zatepľovanie
    Úprava interiérov a exteriérov
    Úprava dvorov
    Výstavba garáží a prístreškov
    Rekonštrukcia bytových jadier
 
     
 
2.  

Výstavba komunikácií a chodníkov

    Výstavba komunikácií a chodníkov z asfaltobetónu, zámkovej dlažby a kamennej dlažby
    Dopravné značenie
 
     
 
3.  

Zemné a búracie práce

    Výkop základov, terénne úpravy
    Búranie betónov
 
     
 
4.  

Kanalizácie vodovody

    Výstavba a oprava kanalizácií
    Zhotovenie septikov a žúmp
    Kanalizačné vpuste, šachty a zberače
 
     
 
5.  

Protipovodňové opatrenia

    Rigoly, priepusty, odvodňovacie žľaby
    Regulácia vodných tokov
    Odvodnenie spevnených plôch
 
     
 
6.  

Priemyselné stavby

 
     
 
7.  

Betonárske práce

    Betonáž základov, podkladové betóny, oporné múry
 
     
 
8.  

Zámočnícke práce

    Autobusové zastávky, prístrešky, lavičky a zábradlia
 
     
  Ďalšie činnosti  
     
 
1.  

Letná údržba

    Strojné zametanie komunikácií a chodníkov
    Opravy komunikácií asfaltobetónom (výtlky)
    Opravy chodníkov (asfaltobetón, zámková dlažba)
    Čistenie uličných vpustí
 
     
 
2.  

Zimná údržba

    Odhŕňanie snehu z komunikácií, chodníkov a spevnených ploch (parkovísk)
    Posyp komunikácií a chodníkov inertným posypovým materiálom (kam.drva) a soľou (NaCl)
    Odvoz snehu
 
     
 
3.  

Skúšky únosnosti podkladových vrstiev ľahkou dynamickou doskou ( LDD-100)

 
     
     
 
pata

Svoma logo

 

Admin | © Svoma, spol. s. r. o. 2008-2011 Všetky práva vyhradené Design: Focusart Design